fbpx

1. Inleiding

Het duurzaamheidscentrum met haar website www.dcdeventer.nl is er voor bewoners en bedrijven in de gemeente Deventer om ze te informeren, inspireren en te activeren op het gebied van duurzaam denken en doen. Het duurzaamheidscentrum helpt je om nieuwe stappen te zetten naar een klimaatneutraal Deventer. In het kader van deze taakuitvoering verwerkt het Duurzaamheidscentrum persoonsgegevens. Uitgangspunt is, dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van vrijwilligers, vrienden (donateurs), partners en andere persoonlijke relaties. Het Duurzaamheidscentrum houdt zich daarbij aan de relevante wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en goedgekeurde gedragscodes. Wij treffen alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. het Duurzaamheidscentrum houdt zich daarbij in het bijzonder aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),die met ingang van 25 mei 2018 van kracht zijn.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt het Duurzaamheidscentrum

Het Duurzaamheidscentrum verwerkt alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de organisatie te kunnen uitvoeren en aan de vereisten van goed werkgeverschap te kunnen voldoen. Het Duurzaamheidscentrum verwerkt van relaties alleen die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte werkrelatie. het Duurzaamheidscentrum verwerkt persoonsgegevens van iedereen, die onze website bezoekt en daar (digitale) gegevens achterlaat.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator, zoals een naam of persoonsnummer.

Onder verwerken wordt verstaan: een bewerking of een geheel van bewerkingen m.b.t. persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Het Duurzaamheidscentrum zal geen persoonsgegevens verwerken, waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Tevens zal het Duurzaamheidscentrum geen genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid (behalve indien relevant voor uitvoering van de functie), of gegevens m.b.t. iemands seksuele geaardheid verwerken.

3. Rechten van de betrokkene

Het Duurzaamheidscentrum eerbiedigt de rechten van de personen, waarvan persoonsgegevens worden verwerkt en is transparant over de verwerking daarvan. De betrokkene heeft het recht op inzage van, en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Rekening houdend met de aard, omvang en het doel van de verwerking, alsook met de waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, treft het Duurzaamheidscentrum passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden periodiek geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

5. Melding van incidenten

Indien een incident met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, dat een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt dit door het Duurzaamheidscentrum gemeld aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en wel binnen 72 uur, nadat zij er kennis van heeft genomen. het Duurzaamheidscentrum neemt in verwerkersovereenkomsten met derden op, dat zij zonder onredelijke vertraging de Duurzaamheidscentrum informeren over een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens. Wanneer een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt het Duurzaamheidscentrum dit de betrokkene onmiddellijk mee.

6. Verwerkingsregister  Duurzaamheidscentrum

In een verwerkingsregister houdt het Duurzaamheidscentrum de verwerkte gegevens bij. Het gaat om:

A. Personeelsgegevens. Doel: voldoen aan wettelijke (arbeidsrechtelijke) voorschriften en voorwaarden van verzekeraars. Gegevens ontvangen van: betrokkenen

B. Vrijwilligersgegevens. Doel: voldoen aan wettelijke (arbeidsrechtelijke) voorschriften en voorwaarden van verzekeraars. Gegevens ontvangen van: betrokkenen

C: Klant – en partnergegevens. Doel: financiële en of andere bijdrages en deelname aan de activiteiten Gegevens ontvangen van: betrokkenen

Bij de stichting zijn persoonsgegevens noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan de activiteiten.

BEDANKT VOOR JE REGISTRATIE

Goed om te horen dat jij gaat besparen, dat levert iets op, ook voor jou!

We streven er na je binnen 14 dagen te bellen voor een gratis telefonisch advies.

We wensen je een duurzame dag toe.

Team RRE